Prezenta Convenție este încheiată și aplicabilă între www.licenta-disertatie.com, denumit în continuare Furnizor și dumneavoastră în calitate de Client sau Beneficiar. Prezenta convenție intră în vigoare la data acceptării ei prin mijloace electronice, respectiv prin confirmarea Comenzii efectuate de către dumneavoastră sau în urma semnării prezentului document.

Prezenta Convenție stabilește termenii și condițiile generale de utilizare, pentru cumpărarea și folosirea serviciilor și este în completarea (nu în locul) oricăror politici, termeni și condiții suplimentare pentru fiecare tip de serviciu utilizat sau achiziționat.

 

 1. CLAUZE NEUZUALE

            Fie că accesați pur și simplu anunțul sau veți cumpăra servicii oferite de www.licenta-disertatie.com, utilizarea și acceptarea convenției, semnifică faptul că ați citit, înteles, luat la cunoștință și ați acceptat obligațiile ce vă revin prin prezentul Contract împreună cu următoarele politici și convenții, care sunt incluse în prezentul document, prin referință.

Termenii: Utilizator, Client sau Beneficiar se referă la orice persoană sau entitate care acceptă prezenta convenție sau folosește serviciile oferite de www.licenta-disertatie.com.

Nici o clauză, dispoziție sau referință din prezenta Convenție nu conferă unei terțe părți, drepturi sau beneficii. Având în vedere schimbările tehnologice și legislative rapide, dar și ținând cont de nevoile individuale și colective ale Clienților, Furnizorul, la libera sa discreție, poate să modifice sau să schimbe clauzele prezentei Convenție, precum și orice alte politici sau convenții incluse sau la care face referire prezentul Contract, în orice moment și astfel de modificări sau completări intră imediat în vigoare în 15 zile de la momentul în care se anunță clientul.

Folosirea serviciilor după o astfel de modificare sau completare înseamnă acceptul dumneavoastră expres cu privire la clauzele Convenției Revizuite. Dacă nu doriți să vă dați acceptul și nu sunteți de acord cu Convenția revizuită, aveți posibilitatea de a nu mai folosi sau de a înceta să folosiți Serviciile.

În același context, Furnizorul vă va notifica, pe e-mail, despre schimbările importante ale clauzelor prezentei Convenții și nu își asumă responsabilitatea, dacă aceste notificări nu ajung la dumneavoastră ca urmare a furnizării unei adrese de e-mail greșite sau a oricărei situații ce nu se află sub controlul Furnizorului și poate influența comunicarea între acesta și Client.

Furnizorul își rezervă dreptul de a opera limitări de natură tehnică a Serviciului plătit de Client și/sau de reziliere unilaterală a Convenției cu aplicare imediată, în mod excepțional, dacă se aduc prejudicii de orice natură Furnizorului în mod direct sau indirect de Client ori de modul de folosire a Serviciilor contractate.

Dacă asupra unui Client se află în rol, un proces intentat de o terță parte ce reclamă publicarea în rețeaua de Internet, de informații/fișiere ce lezează drepturile legale ale reclamantului și dacă furnizorul consideră că există condiții rezonabile, care să ducă la o interpretare juridică prin care reclamația terței părți este justă, se rezervă dreptul unilateral de a aplica restricții asupra serviciilor contractate de Client pe parcursul procesului de judecare.

 

 1. DEFINIȚII ȘI CONSIDERENTE GENERALE

Termenii utilizați în cele ce urmează, vor avea următoarele înțelesuri:

 1. ADMINISTRARE – definește serviciul de administrare din punct de vedere tehnic, de către www.licenta-disertatie.com, astfel încât să se pună la dispoziția Clientului, resursele tehnice informaționale și umane necesare prin activitatea privată de redactare și consultanță educațională întreprinsă de furnizorul de servicii.
 2. ANEXA DESCRIPTIVĂ – definește documentul în format electronic sau pe suport hârtie, conform ofertei comerciale și tehnice prezentată Clientului și acceptată de acesta.

În cadrul acesteia, se regăsesc informații despre datele de identificare ale Beneficiarului, tipul de SERVICIU comandat, caracteristici tehnice generale ale acestuia, TARIFE aplicabile SERVICIULUI solicitat etc.

 1. ADRESA E-MAIL AUTORIZATĂ (SECUNDARĂ) – adresa de pe care Clientul poate efectua orice comunicare cu Furnizorul.
 2. ADRESA DE E-MAIL PRINCIPALĂ AUTORIZATĂ – adresa de e-mail cu care Clientul are drepturi absolute în comunicarea cu Furnizorul și este singura care poate împuternici sau retrage alte adrese e-mail autorizate (secundare). Clientul poate împuternici pentru corespondența prin poșta electronică cu Furnizorul, în număr maxim de 3 adrese e-mail.
 3. www.licenta-disertatie.com sau FURNIZOR – definește și denumește în continuare www.licenta-disertatie.com.
 4. CICLU DE FACTURARE – definește recurența cu care se facturează serviciul de redactare/consultanță educațională solicitat;
 5. CLIENT sau BENEFICIAR – definește orice persoană fizică sau juridică, conform informațiilor furnizate de aceasta și regăsite în Anexa Descriptivă și care acceptă prezenta convenție.
 6. COMANDĂ – cerere adresată către Furnizor de o persoană fizică sau juridică, prin intermediul site-ului www.licenta-disertatie.com pentru un serviciu de redactare și consultanță educațională către www.licenta-disertatie.com sau prin alte mijloace de comunicare, prin care se solicită servicii oferite de acesta.
 7. CONVENȚIE CONTRACT – reprezintă documentul contractual standard oferit de www.licenta-disertatie.com, prin care se oferă un serviciu de redactare precum și orice alte documente (sau anexe) având caracter contractual, pentru care a fost exprimat acordul concomitent sau ulterior încheierii Convenției cu Beneficiarul, inclusiv corespondența cu Clientul de pe sau către adresa de e-mail autorizată.
 8. CONVENȚIE REVIZUITĂ – reprezintă orice modificare, adăugire, eliminare și/sau schimbare în parte sau în totalitate a clauzelor Convenției, rezultând o nouă variantă a acesteia.
 9. DATA CENTER – locația folosită de Furnizor pentru sistemele de comunicații și serviciile conexe.
 10. DISCOUNT (Servicii gratis sau cu valoare redusă) – definește reducerile de preț aplicate serviciilor unui client, conform propriilor politici comerciale ale Furnizorului sau în urma consecinței aplicării unei clauze a prezentei convenții.
 11. DOWNTIME – reprezintă perioada în care serviciile contractate au fost nefuncționale din cauze imputabile Furnizorului.
 12. E-MAIL – definește poșta electronică.
 13. MARCA – reprezintă marca înregistrată www.licenta-disertatie.com, protejată conform legilor din România și internaționale.
 14. OFERTA PROMOȚIONALĂ – definește modalitatea de a oferi particularități comerciale și/sau tehnice a unui serviciu sau pachet de servicii, termeni și condiții.
 15. OFERTA www.licenta-disertatie.com – definește oferta unor servicii prezentate Clientului la momentul acceptării termenilor și condițiilor de colaborare, prin intermediul internetului sau prin orice altă metodă de dialog acceptată atât de Client, cât și de Furnizor.
 16. SERVICIU – reprezintă prestarea de către Furnizor de servicii specifice domeniului de activitate
 17. TARIFE – reprezintă taxele și/sau tarifele pentru SERVICIILE solicitate.
 18. TAXĂ REACTIVARE – în cazul în care termenul de întârziere al unei plăți este mai mare de 30 de zile de la emiterea facturii proforme, Furnizorul este îndreptățit să perceapă o taxă suplimentară de reactivare a Serviciului.
 19. UPTIME – reprezintă timpul efectiv în care serviciile contractate au fost active și funcționale.
 20. UTILIZATOR – definește orice persoană fizică sau juridică care folosește serviciile oferite de Furnizor.

 

            III. ARTICOLE

            ARTICOLUL 1. Prin intermediul site-ului web www.licenta-disertatie.com și a tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate, Prorpietarul înlesnește Utilizatorului posibilitatea de a beneficia de servicii de consultanță în raport cu specificul cererii.    Proprietarul Site-ului web www.licenta-disertatie.com pune la dispoziție Utilizatorului o platformă tehnică online și mijloace de comunicare asimilate acesteia, prin intermediul cărora Utilizatorul poate cere de la acesta diverse sfaturi, conținut pentru proiecte şi/sau servicii de consultanță (denumite în continuare în această convenţie “Servicii”). Pin intermediul site-ului web www.licenta-disertatie.com și a tuturor mijloacelor de comunicare offline și online asimilate acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la: formular de comandă, adrese de email, platforme de promovare, telefon, WhatsApp, sisteme de discuții și/sau orice alte aplicații care fac referire la site-ul web www.licenta-disertatie.com și la echipa asociată cu acesta), site-ul web www.licenta-disertatie.com oferă posibilitatea Utilizatorului să intre în contact cu echipa care acordă servicii de consultanță și să beneficieze de serviciile comandate.

ARTICOLUL 2 – Modalități de derulare a Convenției. Eligibilitate. Serviciile conținute și descrise sunt disponibile doar Clienților cu capacitate legală de a contracta, conform dispozițiilor legilor civile din România. Prin folosirea Serviciilor, declarați și garantați că sunteți o persoană majoră sau în caz contrar o persoană căreia dispozițiile legale în vigoare îi recunosc capacitatea de a încheia acte juridice și nu sunteți o persoană care are interdicție de a achiziționa sau beneficia de Serviciile conținute, conform legilor române sau altor legi aplicabile.

Dacă acceptați/sunteți parte în prezentul Contract din partea unei societăți sau alte entități juridice, declarați și garantați pe propria răspundere că reprezentați și că aveți autoritatea legală de a angaja o astfel de societate/entitate prin clauzele prezentului Contract, caz în care termenii: dumneavoastră, al dumneavoastră, Client, Beneficiar, Utilizator se vor referi la acea societate/entitate.

În cazul în care, după acceptarea prin mijloace electronice, Furnizorul descoperă că nu aveți autoritatea legală de a reprezenta societatea/entitatea, sunteți personal responsabil de clazuele prezentei Convenții, incluzând, dar fără a se limita la obligațiile de plată.

Termenul de activare a Serviciilor contractate de Client este de maxim 48 de ore lucrătoare din momentul confirmării bancare a achitării respectivelor Servicii.

Timpul alocat activări serviciilor comandate de către Client nu se consideră Downtime. Acest interval presupune efectuarea lucrărilor tehnice în vederea activării serviciilor contractate și se facturează normal. În situația în care Beneficiarul va reclama funcționarea defectuasă a unui dintre serviciile contractate, Furnizorul se angajează să remedieze în maxim 24 de ore orice defecțiune datorată din culpa sa. Nicio plată efectuată prin ordin de plată nu va fi considerată primită, decât în momentul ajungerii ei în contul bancar al Furnizorului. Dacă data scadentă a plății coincide cu o zi de Sâmbătă sau Duminică sau cu o sărbătoare legală în România, Beneficiarul va lua toate măsurile necesare pentru ca plata să fie recepționată de Furnizor în ziua lucrătoare care precede respectiva sâmbată, duminică sau zi de sărbătoare.

În cazul în care, din diferite motive sau disfuncționalități ale sistemului bancar, Furnizorului nu i s-a alimentat contul cu sumele plătite de Beneficiar, obligația de plată a sumelor respective nu dispare, Beneficiarul fiind obligat să se îngrijească de stingerea acestor obligații, cu tot ceea ce implică aceasta.

O funcționare defectuoasă a unui serviciu contractat și constatat de Benficiar, va fi notificată către Furnizor numai după diagnosticarea documentelor puse la dispoziție de către Furnizor, la adresa de e-mail disponibilă pe site, precizând o descriere cât mai amplă a defecțiunii sau erorilor constatate.

Se acceptă de ambele părți, că orice comunicare pe e-mail este considerată ca fiind suficientă în cazul transmiterii de orice informații sau notificări de cealaltă parte contractuală, ce decurg din derularea prezentului contract.

Furnizorul își rezervă dreptul să folosească și alte adrese de e-mail, exclusiv pentru trimitere de date, informații sau notificări către client. În comunicarea cu Furnizorul, Clientul poate autoriza un număr maxim de 3 (trei) adrese de e-mail autorizate, una principală și 2 secundare.

Orice cerere de modificare în orice fel a Convenției sau de reziliere a acestuia, trimisă prin poșta electronică de către Client, nu va putea fi luată în considerare, decât dacă a fost trimisă de pe adresa de e-mail principală autorizată. În cazul în care Beneficiarul dorește înlocuirea adresei principale de e-mail, acest lucru se poate efectua doar trimițând un e-mail de pe una din adresele de e-mail autorizate (secundare) în comunicația cu Furnizorul.

Va fi necesar să se îndeplinească și alte cerințe de securitate ce vor fi enunțate de Furnizor la momentul respectiv. În cazul în care un Client nu mai are acces la niciuna din adresele de e-mail autorizate declarate ca împuternicite în comunicarea cu Furnizorul, singura modalitate de înlocuire a adresei de e-mail principale este ca Beneficiarul sau reprezentatul legal împuternicit al Beneficiarului Convenției să transmită pe adresa de e-mail oficială a Furnizorului, o cerere scrisă semnată și/sau ștampilată, după caz, pentru a autoriza alte adrese.             La cererea Furnizorului, din motive de securitate, Beneficiarul va furniza și alte acte necesare pentru autentificare.

ARTICOLUL 3 – Valoarea Convenției. Facturare și termene de plată Valoarea prezentului Contract în suma de ….. RON, este constituită din contravaloarea serviciilor contractate de Client

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele oferite Beneficiarului, doar în cazuri excepționale, când costurile acestuia pentru a onora serviciile cresc, pe fondul apropierii de perioada de vârf și sezon.

Noile tarife vor fi comunicate Beneficiarului prin e-mail, iar Beneficiarul va dispune de o perioadă până la 2 zile în care va putea denunța unilateral contractul, în caz de neacceptare. Neprimirea în termen de 2 zile a unei cereri de reziliere asupra prezentului contract, se consideră acceptul tacit din partea Clientului asupra modificărilor efectuate. Furnizorul va putea acorda Beneficiarului reduceri la valoarea Serviciului, la cuantumul penalităților.

Pentru servicii contractate de Beneficiar, Furnizorul va emite o factură proformă. Factura proformă va fi achitată de către Beneficiar în maximum 2 (două) zile calendaristice de la emiterea acesteia de către Furnizor. În caz de nerespectare a termenului de plată, Beneficiarul va putea fi obligat la plata de penalități în procent de 0,6% din valoarea sumelor scandente și neachitate pentru fiecare zi de întârziere; de asemenea, în acest caz, Furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa total sau parțial accesul clientului la serviciile contractate și/sau accesul public la serviciile oferite.

Orice restricție aplicată în acest sens, nu se consideră lipsă de furnizare (downtime) a Serviciilor către Client. Furnizorul va emite în momentul consemnării plății facturii proforme, factura fiscală corespunzătoare aceesteia, care va fi transmisă Clientului la adresa de e-mail principală autorizată a reprezentantului comercial sau prin intermediul poștei române la solicitarea clientului.

Facturile proforme, cât și facturile fiscale, vor fi trimise prin poșta  clasică sau electronică (e-mail) la adresa specificată de Beneficiar. Intrarea în posesia Beneficiarului a facturilor emise de Furnizor va fi exclusiv responsabilitatea Clientului, iar neprimirea acestora nu îl exonerează pe Beneficiar de obligațiile contractuale, implicit de plata datoriilor către Furnizor.

Facturarea, cât si prefacturarea, sunt efectuate de Furnizor, prin scriere pe calculator și listare pe suport hârtie la imprimanta Furnizorului, în conformitate cu Codul Fiscal din România. Plata efectuată de către Client se consideră validă în momentul intrării efective a banilor în contul bancar al Furnizorului.

ARTICOLUL 4 – Durata Convenției. Prelungiri ulterioare

            Contractul intră în vigoare la momentul confirmării de către Furnizor a acceptării comenzii transmise de Client. După achitarea Serviciului, Clientul nu mai beneficiază de dreptul de retragere din Contract și returnarea sumelor de bani achitate, Clientul acceptând în mod expres începerea executării Convenției prin plata efectuată.

ARTICOLUL 5 – Reziliere

            Oricare dintre părți are dreptul de a solicita încetarea acestui Contract oricând, pe baza unei notificări prealabile comunicate celeilalte părții cu un preaviz de minim 5 (cinci) zile. Furnizorul poate considera contractul ca fiind reziliat de drept, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea niciunei formalități prealabile, în cazul în care Clientul nu-și respectă oricare dintre obligațiile asumate sau în cazul în care împotriva clientului este declanșată procedura reorganizării judiciare sau a falimentului. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

ARTICOLUL 6 – Drepturi și obligații ale Clientului

Beneficiarul are posibilitatea să confirme primirea unei părți din lucrare și calitatea unei etape dintr-o comandă (tranzactie), respectiv obiecțiile/ modificările întemeiate solicitate, oricând după recepționarea atașamentului, înauntrul unui termen de MAXIM 48 ore. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca APROBARE TACITĂ;
Beneficiarul este de acord să inspecteze și să examineze documentul primit de la furnizor și să contacteze furnizorul într-un termen de MAXIM 48 ore în cazul în care are obiecții;
În urma inspecției tehnice a documentului primit, utilizatorul client acceptă din punct de vedere calitativ și tehnic în condițiile ”așa cum este” respectiv ”văzut și acceptat” și se angajează să nu facă nici o opoziție sau reclamație privitoare la calitatea conținutului sau de orice altă natură ulterioară celor 48 ore pe care le are la dispoziție.

Clientul se obligă să utilizeze Serviciul respectând în totalitate legislația din România în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dar fără a se limita la acestea, următoarele acțiuni, inacțiuni, demersuri și tentative sunt considerate comportament interzis și constituie încălcare a clauzelor prezentului Contract, care poate duce la încetarea Contactului, fără nicio notificare sau intervenție a instanței, constituind pact comisoriu de cel mai înalt grad:

 1. INFORMAȚII ȘI IMAGINI PRIVATE – Clientul nu are dreptul de a dezvălui informați personale sau private cu privire la sau de copii minori sau orice terță parte, fără acordul expres al respectivului (sau al unui părinte, în cazul unui minor).
 2. ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ – orice încălcare a unui drept de proprietate intelectuală aparținând unei persoane sau entități, a confidențialități, a drepturilor de publicitate sau alte drepturi personale este interzisă.
 3. TRANSMITEREA DE INFORMAȚI ERONATE – contrafacerea, prin denaturarea, omisiunea sau ștergerea de antete din mesaje, informații de răspuns din cuprinsul mail-ului și/sau protocolul de Internet, cu scopul de a ascunde sau a denatura originea unui mesaj este interzisă.
 4. ALTE ACTIVITĂȚI ILEGALE – este interzisă utilizarea Serviciilor pentru angajarea în activități considerate de Furnizor, la discreția sa absolută, a fi ilegale. Furnizorul va coopera pe deplin cu organele, autoritățile și instanțele competente, în legătură cu investigarea oricăror și tuturor activităților ilegale care au loc pe sau prin intermediul Serviciilor.
 5. LIMBAJ OBSCEN, DEFĂIMĂTOR, ABUZIV SAU AMENINȚĂTOR – stocarea, postarea, transmiterea, afișarea sau punerea la dispoziție de limbaj obscen, defăimător, abuziv sau amenințător la adresa Furnizorului, este interzisă.
 6. ALTE ACTIVITĂȚI – este interzisă angajarea în orice altă activitate care, la unica și absoluta discreție a furnizorului, este cosiderată a întrerupe, interfera cu sau este dăunătoare pentru Servicii, afacerea, operațiunile, reputația, fondul de comerț, clienții Furnizorului și/sau relația cu ceilalți clienți sau capacitatea lor de a utiliza în mod eficient Serviciile.

Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor de identificare, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost inteționată, din neglijență sau din imprudență.

Clientul se obligă să comunice de îndată Furnizorului orice modificare privind Datele de Identificare ale Clientului. În caz contrar, Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client.

De asemenea, Clientul se obligă să utilizeze și să furnizeze o adresă de e-mail principală, folosită în corespondența cu Beneficiarul și maxim 2 adrese e-mail secundare. Toate comunicările, modificările, solicitările către și de la Furnizor se vor putea face și vor fi aceptate doar de pe adresele de e-mail ale Beneficiarului.            Fără a prejudicia alte prevederi contrare din acest Contract, Clientul înțelege și este de acord că informțiile afișate prin intermediul internetului, sunt prezentate cu titlu informativ și nu pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sau probe în cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informații care pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sunt cele menționate în corespondența directă cu noi.

Serviciile Furnizorului nu pot fi utilizate sub nicio formă și în nicio circumstanță pentru întreprinderea de acțiuni cosiderate ilegale conform legislației din România, Uniuniea Europeană și/sau S.U.A.

Materialele sau acțiunile ilegale includ, dar nu sunt limitate la: încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terț; materiale protejate de secrete de marcă sau de vreun alt statut; colectarea de informații personale pentru utilizarea în scopuri ilegale sau în orice scop fără acordul persoanelor ale căror date sunt colectate; orice acțiune considerată de Furnizor ca fiind dăunătoare sau ilegală. Orice sesizare primită în acest sens și confirmată va putea duce la suspendarea serviciilor, fără o notificare în prealabil a Clientului.

Se rezervă dreptul unilateral de a întrerupe această ofertă în relația cu un client în cazuri excepționale, de exemplu, dar fără a se limita la următoarele: Clientul abuzează cu cerințe; Clientul aduce jigniri de orice natură furnizorului de servicii www.licenta-disertatie.com.

De asemenea, dacă serviciul prespune un număr crescut de ore de muncă necesare strict pentru Client, în vederea bunei funcționări a Serviciilor contractate, ne rezervăm dreptul de a înainta Clientului o ofertă plătită pentru acest tip de serviciu și de a întrerupe asigurarea gratuită în cazul neacceptări ei.

Clientul se obligă să se asigure că plata Serviciilor contractate se efectuează la timp, fără să se depășească termenul de scadență. Clientul se obligă să suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natură provocate Furnizorului sau unei terțe persoane din cauza nerespectării acestor obligați în cazul dovedirii culpabilității sale.

Clientul se obligă să își asigure o copie de siguranță externă la toate documentele livrate de Furnizor, acesta nefiind în niciun fel responsabil pentru pierderea sau alterarea datelor și documentelor Clientului, indiferent de motivul din care acestea survin.

Furnizorul pune la dispoziție doar mijloacele prin care să se realizeze în bune condiții aceste copii, dar nu poate controla factorii ce pot corupe aceste date și documente. Este responsabilitatea Clientului să verifice constant integritatea, atât a datelor și documentelor, cât și a copiilor de siguranță.

Clientul se obligă să respecte prevederile pentru fiecare tip de serviciu în parte este considerată încălcare a clauzelor prezentei convenții, orice depășire a limitelor resurselor sau oricăror altor criteri tehnice transmise și aceptate de Client.   Clientul are obligația de a răspunde solicitărilor venite din partea Furnizorului de a transmite documente sau informații suplimentare, în cazul în care există suspiciuni îndreptățite că anumite date/ informații furnizate sunt eronate.                   Clientul are următoarele drepturi: să solicite facturile corespunzătoare plăților efectuate; să se sesizeze către furnizor prin e-mail sau telefonic orice funcționare defectuoasă a Serviciilor contractate; să-i fie păstrate confidențiale datele de contact oferite prestatorului de servicii www.licenta-disertatie.com.

ARTICOLUL 7 – Drepturi și obligații ale Furnizorului

            Furnizorul este răspunzător pentru asigurarea livrării serviciilor în conformitate cu detaliile de execuție și la termenul fixat, în baza corespondenței purtate cu Clientul încălcarea acestei prevederi ducând la sancțiuni împotriva Furnizorului.

Furnizorul nu este răspunzător pentru alterarea informațiilor și documentelor transportate în exteriorul sistemului propriu de comunicații de date. Atunci când se primește o sesizare oficială din partea unei autorități abilitate, a unui utilizator sau în cazul autosesizării cu privire la o faptă, acțiune, inacțiune, defecțiune, funcționare necorespunzătoare, fraudă, utilizare frauduloasă sau orice altă împrejurare de natură să pună în pericol funcționarea corespunzătoare a Serviciilor sau pentru remedierea unei astfel de situații, Furnizorul este îndreptățit să utilizeze datele Clientului sau, la cererea expresă a unei persoane/entități care are calitate ori din proprie inițiativă, le poate reseta. Pe perioada derulării convenției, atunci când intervine un incident de plată pentru un Serviciu contractat, Furnizorul este îndreptățit să compenseze orice plăți ulterioare ale unui Client care are mai multe Servicii contractate, cu Serviciile neachitate, astfel încât să se stingă datoriile cele mai vechi, conform imputației plății.

În situația în care un Client reziliază un Serviciu fără a achita perioada de preaviz conform Convenției și revine cu o comandă nouă de servicii, Furnizorul este îndreptățit să rețină banii încasați pentru Serviciul nou contractat, cu acordul Clientului și să-i redirecționeze în contul Convenției reziliat pentru neplată, în vederea acoperirii pierderilor/pagubelor.

ARTICOLUL 8 – Limitări contractuale

            Furnizorul  www.licenta-disertatie.com nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice ale Clientului, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultând din derularea prezentului Contract.

Furnizorul www.licenta-disertatie.com nu poate fi răspunzător pentru niciun fel de pagube, de orice natură, suferite de Client sau orice terță parte, care refuză, în totalitate sau în parte, exercitarea de către Furnizor a drepturilor sale în baza prezentei Convenții.

Furnizorul nu va fi răspunzător fără ca enumerarea să fie limitativă, de alterarea și/sau securitatea informațiilor și/sau documentelor care tranzitează rețeaua Furnizor-Client. Furnizorul nu are abilitatea să exercite controlul și nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului informațiilor care circulă prin rețeaua sa ori prin Serviciile asigurate prin prezentei Convenții. De asemenea, Furnizorul nu garantează veridicitatea informațiilor primite de la client prin intermediul Serviciilor asigurate de prezenta convenție.

Furnizorul www.licenta-disertatie.com va îndeplini toate cerințele Clientului; Serviciul va fi furnizat la timp, sigur sau fără erori; absolut orice eroare va fi corectată. Furnizorul nu va răspunde financiar, decât în limita maximă a valorii efective a Serviciul contractat, raportată la perioada de nefuncționalitate sau funcționare defectuoasă, pentru eventualele daune produse Beneficiarului, datorate neglijențelor rezultând din neasigurarea Serviciilor prevăzute de prezenta Convenție sau prin producerea oricărui eveniment sau serii de două sau mai multe evenimente aflate în conexiune.

Cu excepția garanțiilor stipulate în această Convenție, toate celelalte garanții ce ar putea deriva sunt excluse până la limita prevăzută de lege. Nicio informație orală sau scrisă, obținută de către Client de la www.licenta-disertatie.com prin intermediul Serviciului, nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în prezenta Convenție și politicile adiacente.

Beneficiarul exonerează de răspundere și va despăgubi Furnizorul atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea Serviciului de către Client, cât și cu privire la orice pierdere (directă sau indirectă), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuiei de judecată) atrase în orice fel de încălcarea sau ignorarea de către Client a acestor condiții. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru orice acțiune ale unei terțe părți asupra propriilor servicii, chiar dacă acestea au fost achiziționate prin intermediul Furnizorului și nici pentru eventualele costuri adiționale survenite.

ARTICOLUL 9 – Forța majoră

            Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a Convenției care împidică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate prin Contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.

Partea care invocă forța majoră, va aduce la cunoștință celeilalte părți apariția cazului de forță majoră, în maxim 48 de ore de la producere și va remite acesteia confirmarea Camerei de Comerț și Industrie privind existența cazului de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forță majoră. Dacă durata confirmată a existenței de forță majoră este mai mare de 10 zile, părțile se vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condițiile continuării Convenției sau încetarea acestuia. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenței cazului de forță majoră.

ARTICOLUL 10 – Notificări

            Orice comunicare, notificare sau vizare adresată de una dintre părți către cealaltă este valabil îndeplinită, dacă va fi transmisă prin una din următoarele modalități: pe e-mail sau pe cale poștală, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

ARTICOLUL 11 – Rezolvarea litigiilor

            Litigiile de orice natură decurgând din derularea, interpretarea și executarea prezentei Convenții sau în legătură cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanți ai ambelor părții, se vor rezolva în cadrul instanțelor judecătorești competente de la sediul furnizorului de servicii.

 

ANEXA DESCRIPTIVĂ

Convenție contract privind termeni și condițiile de furnizare și utilizare a serviciilor

 1. PREAMBUL

Prin accesarea sau utilizarea serviciilor oferite de www.licenta-disertatie.com, utilizatori sunt de acord să se supună în întregime acordurilor, termenilor și condițiilor acestei convenții, orice alte acorduri între utilizatori și www.licenta-disertatie.com fiind înlocuite prin prevederile prezentei convenții.

Utilizatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a serviciilor și/sau informațiilor oferite de www.licenta-disertatie.com semnifică acceptarea deplină, în întregime și necondiționată a tuturor acordurilor și prevederilor din prezenta convenție și a oricăror modificări ale acesteia.

Subsemnatul utilizator ……………….…………., declar că am citit, am înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul contract (convenție). Recunoașteți pe proprie răspundere că pentru a intra în aceasta formă de utilizare a serviciilor oferite de  www.licenta-disertatie.com sunteți major (aveți 18 ani împliniți) și că îndepliniți condițiile legale de a putea fi parte a unui contract legal.

www.licenta-disertatie.com poate suspenda sau întrerupe în orice moment furnizarea serviciilor și/sau accesul utilizatorului la ele, în întregime sau în parte, fără nicio notificare prealabilă în condițiile în care apreciază că utilizatorul nu respectă oricare dintre prevederile prezentei convenții.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

            Utilizarea serviciilor oferite de www.licenta-disertatie.com se face doar pe propria răspundere a utilizatorilor.

            III. ÎNCETAREA SERVICIILOR

            Sunteți de acord că www.licenta-disertatie.com, dacă consideră de cuviință, vă poate bloca sau suspenda accesul la utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale www.licenta-disertatie.com de care beneficiați, dacă www.licenta-disertatie.com consideră că ați violat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul Termenilor și Condiților.

www.licenta-disertatie.com poate întrerupe furnizarea serviciilor sau unei părți a lor oricând dorește și fără a da socoteală, cu sau fără nicio notificare prealabilă. Sunteți de acord că orice încetare a accesului la serviciile oferite, conform oricărei reguli din Termeni și Condiții, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată.

Luați la cunoștință și sunteți de acord că www.licenta-disertatie.com poate dezactiva sau șterge imediat toate informațiile, conținuturile și fișierele transmise și/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fișiere. Mai mult, sunteți de acord că www.licenta-disertatie.com nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru blocarea, suspendarea, interzicerea și/sau ștergerea informațiilor, conținuturilor și accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul www.licenta-disertatie.com.

 

 1. CONDUITA UTILIZATORILOR

            Dumneavoastră, în calitate de utilizator Beneficiar de servicii veți fi singurul responsabil pentru conduita, afișările și transmiterile de orice fel pe care le veți face. Garantați și declarați pe proprie răspundere că atât timp cât veți folosi serviciile oferite de www.licenta-disertatie.com, dumneavoastră veți acționa în acord cu următoarele reguli și sunteți de acord cu următoarele: beneficiarul de servicii este singurul răspunzător să verifice calitățile și recomandările prestatorului de servicii, licențele și orice altă informație furnizată de către prestatorul de servicii către beneficiarul de servicii.

 1. POLITICA DE TARIFARE

Utilizatorii pot depune un număr nelimitat de solicitări de servicii sau oferte de servicii, telefonic sau prin e-mail. www.licenta-disertatie.com percepe o contravaloare pentru serviciile furnizate.

Calculul contravalorii serviciilor de utilizare se efectuează în funcție de resursele consumate cu respectiva comandă. Prețul pentru o comandă îl reprezintă suma (integrală sau parțială) convenită între utilizatorul Beneficiar de servicii și prestatorul de servicii în schimbul serviciilor de redactare/consultanță și furnizării comenzii de către Prestatorul de servicii prin intermediul internetului în beneficiul utilizatorului Beneficiar de servicii, potrivit înțelegerii dintre aceștia. Plata prețului convenit între utilizatorul Beneficiar de servicii și utilizatorul Prestator de servicii se face intergral din valoarea comenzii sau în mai multe tranșe, iar realizarea efectivă a comenzii se face integral (într-o singură zi) sau pe parcursul a mai multor zile/ săptămâni/ luni/ ani acolo unde activitatea de redactare și consultanță presupune un timp îndelungat.

VII. DELEGAREA

            Utilizatorii nu vor cesiona, oferi sau înstrăina în orice fel niciun drept sau obligație, parțial sau în totalitate, voluntar sau prin aplicarea legii, fără acordul prealabil înscris al www.licenta-disertatie.com.

Orice astfel de acțiune, fără aprobarea în scris a www.licenta-disertatie.com va fi considerată nulă.

VII. CONFIDENȚIALITATEA

            Nicio parte a conținutului comunicației fizice, telefonice și/sau electronice, oral sau în scris dintre www.licenta-disertatie.com și utilizator nu poate fi publicată pe forum-uri, grupuri web, rețele sociale sau alte site-uri web, liste de e-mail, buletine electronice, presă, radio sau televiziune, în format audio, video, electronic sau în variantă tipărită, fără acordul scris al www.licenta-disertatie.com

Pentru a solicita acest acord, contactați FURNIZORUL DE SERVICII www.licenta-disertatie.com telefonic sau prin e-mail.

VIII. ALTE PREVEDERI

            Niciuna din părți nu va avea și nu va pretinde către terțe părți, că ar avea orice autoritate de a face declarații, reprezentări sau înțelegeri de orice fel sau să ia orice măsură prin care să implice cealaltă parte, cu excepția cazurilor în care are acordul scris al acesteia.

Acest acord va trebui interpretat doar în concordanță cu legislația statului român și orice conflict legal va fi rezolvat doar în instanțele din România de la sediul www.licenta-disertatie.com. Toate conținuturile, lucrările, mesajele, fișierele, informațile, materialele și documentele publicate de către www.licenta-disertatie.com de către beneficiarii de servicii devin proprietatea www.licenta-disertatie.com

Față de prevederea precedentă, nu aparțin www.licenta-disertatie.com acele materiale pentru care s-a indicat în mod expres un alt titular de drepturi ori un alt deținător sau o altă sursă și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatori față de conținuturi de orice fel vizualizate sau transmise prin intermediul www.licenta-disertatie.com ori față de conținutul serviciilor în general.

           

 

 1. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

            Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile convin și confirmă faptul că toate prevederile, termenii și condițiile stabilite în prezenta convenție: au fost luate la cunoștință și acceptate în mod liber de ambele părți înainte de data începerii colaborării; au fost expres acceptate de către părți și reprezintă intențiile lor reale și neechivoce; nu pot fi considerate ca fiind clauze standard, în sensul prevăzut de art. 1202 al Codului civil. Părțile convin și își asumă în mod expres toți termenii și condițiile de colaborare. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile convin că, clauzele nu sunt și nu pot fi considerate ca fiind clauze neuzuale, în baza art. 1203 din Codul civil.

Clientul declară, garantează şi se angajează să nu folosească fără drept conţinuturile şi să respecte toate prevederile legale aplicabile în domeniul dreptului de autor şi drepturi conexe, în domeniul educaţiei.

Conţinuturile care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor servesc exclusiv ca bibliografie, sursa de documentare şi exemplu de cercetare în vederea realizării unei lucrări personale, în scopul de a-si forma o idee asupra subiectului, ceea ce înseamnă că trebuie să fie citate ca şi surse în bibliografia clientului.

Conţinuturile pot fi utilizare pentru uz propriu şi numai în acest scop de documentare şi nu sunt destinate să înlocuiască documente sau părţi din documente ce vor fi susţinute în faţa unor comisii de examinare.

Utilizatorii și vizitatorii au dreptul să utilizeze serviciile numai în scopuri legale.

www.licenta-disertatie.com nu își asumă răspunderea pentru acțiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturile de autor și susținerea oricărui tip de examen.

Utilizatorii și vizitatorii garantează că au citit, înțeles și sunt de acord cu utilizările permise conform cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe cu modificările și actualizările ulterioare.

Este interzisă utilizarea serviciilor în vederea falsificării calității de autor sau însușirii calității de autor – Drepturile de autor pentru documentele transmise prin intermediul site-ului www.licenta-disertatie.com sunt deținute exclusiv de www.licenta-disertatie.com  

Utilizatorul și/sau vizitatorul se angajează să respecte toate prevederile legale aplicabile în domeniul proprietății intelectuale și în domeniul educației din legislația în vigoare.

Utilizatorul și/sau vizitatorul garantează și se angajează să nu folosească fără drept conținuturile și să respecte prevederile legale aplicabile în domeniul drepturilor de autor și drepturi conexe, în domeniul educației.

www.licenta-disertatie.com declară şi garantează următoarele:
A. Este constituită în mod legal, organizată şi înregistrată în baza legilor aplicabile din România.
B. Obligaţiile asumate în baza prezentului contract reprezintă obligaţii legale născute în sarcina sa şi angajate din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii respective.